Algemene voorwaarden Abcor B.V.

Algemene voorwaarden van ABCOR B.V., gevestigd te Leiden, zoals gedeponeerd onder nr. 33296694 in het Handelsregister van de KvK Rijnland te Leiden. Merkzaken.nl en ABCOR merkenbureau zijn handelsnamen van ABCOR BV. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van ABCOR B.V.

Art. 1 Algemene informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeit tussen ABCOR B.V. (hierna te noemen ABCOR) en enige derde (hierna te noemen de opdrachtgever) die ABCOR opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Alle offertes en aanbiedingen van ABCOR zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
1.3 Indien en voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, moeten deze afwijkingen uitdrukkelijk erkend en schriftelijk overeengekomen zijn door ABCOR. Alle bepalingen waarvan niet afgeweken wordt, zijn onverkort van toepassing.
1.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden niet van toepassing is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De bewuste niet geldige bepaling zal dan vervangen worden door een geldige bepaling die naar de strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling komt.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 2 De overeenkomst

2.1 Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en ACOR komen tot stand op het moment waarop de opdrachtgever schriftelijk of mondeling een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en ABCOR deze opdracht accepteert, rekening houdend met het bepaalde in artikel 7.1.
2.2 Alle overeenkomsten/ handelingen die daardoor, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk verricht worden, worden geacht een uitvoering te zijn van deze overeenkomst.
2.3 Door het aangaan van een overeenkomst met ABCOR, verleent de opdrachtgever ABCOR een volmacht om, indien zij dit nodig acht voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen. Deze volmacht omvat tevens het namens de opdrachtgever accepteren van algemene voorwaarden van derden.
2.4 Alle opdrachten (met terzijdestelling van art 7:404, 7:407-2 en 7:409 BW) worden uitsluitend door ABCOR aanvaart en door haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke bedoeling en wens is van de opdrachtgever dat dit geschiedt door en bepaald persoon.
2.5 Indien een opdracht niet schriftelijk door ABCOR is bevestigd, dan is de door ABCOR gegeven uitleg van de inhoud en strekking van de opdracht doorslaggevend, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever.
2.6 ABCOR behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.

Art. 3 Informatie en verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 ABCOR voert de opdacht uit aan de hand van de verstrekte informatie door de opdrachtgever. Om die opdracht uit te kunnen voeren, is de opdrachtgever gehouden schriftelijk volledige, gedetailleerde en duidelijke informatie met betrekking tot de opdracht aan ABCOR te verstrekken, waaronder informatie waarmee de opdrachtgever bekend is met betrekking tot eerdere aanvragen, publicaties, kwesties en andere partijen of eerdere incidenten. Het verstrekken van onjuiste en/ of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, ook indien dit te goeder trouw gebeurde, ontslaat ABCOR van iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen en geeft ABCOR het recht tot ontbinding van de overeenkomst.
3.2 Opdrachtgever is gehouden ABCOR tijdig schriftelijk en duidelijk wijzigingen in haar adres- en contactgegevens door te geven. Indien ABCOR niet in staat is contact te krijgen met de opdrachtgever, dan is zij bevoegd de opdracht eenzijdig te beëindigen.
3.3 Opdrachtgever is gerechtigd tot en zelf verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en deugdelijke aanlevering van alle noodzakelijke documenten, bestanden, afdrukken en gegevens en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
3.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van termijnen voor onder andere (doch niet beperkt tot) vernieuwingen of andere handelingen om depots en registraties in stand te houden. ABCOR is nimmer gehouden om vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid, toelaatbaarheid of beschermbaarheid van een merk, model, handelsnaam domein of andere hieraan gerelateerde rechten.
3.5 ABCOR zal alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen. Deze bepaling heeft echter geen betrekking op informatie die al bekend was bij ABCOR.

Art. 4 Werkzaamheden

4.1 ABCOR zal de verstrekte opdracht naar beste kunnen met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren, met in acht neming van de regels die in de branche gebruikelijk zijn. ABCOR staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en aanvaart daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
4.2 De opdrachtgever erkent en stemt nadrukkelijk in met de volgende randvoorwaarden:
- het verrichten van onderzoeken door ABCOR, of via derden, naar merken, modellen, domeinen etc, beperkt zich tot die registraties die zijn ingeschreven in de bewuste registers en door de autoriteiten zijn openbaar gemaakt;
- bij bovengenoemde onderzoeken kan door ABCOR geen volledigheid gegarandeerd worden, nog enige garantie ten aanzien van de resultaten. Adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk, model, domeinnaam etc worden vrijblijvend door ABCOR gegeven. De beslissing om het merk, model, domeinnaam etc te gaan voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek/ rapportage, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever; de taken van ABCOR bij de registratie en het aanvragen van een intellectueel eigendomsrecht zoals een merk en model, beperkt zich tot het opstellen en indienen van de noodzakelijke documenten bij de desbetreffende autoriteiten;
- de opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig instrueren van ABCOR en het aanleveren van de benodigde materialen om rechten te vestigen en in stand te houden; bij de bewaking van merken, modellen etc wordt geen garanties gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking;
- de werkzaamheden van ABCOR hebben een adviserend karakter waarbij subjectieve beoordelingsaspecten een rol spelen. Opdrachtgever sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die ontstaat als gevolg of in verband met deze werkzaamheden. ABCOR is uitsluitend aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ABCOR.
- ABCOR voor het instandhouden van registraties en vernieuwingen van merken of modellen etc de opdrachtgever tijdig een herinnering sturen. De opdrachtgever blijft echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de termijnen en het tijdig verstrekken van de uiteindelijke opdracht om deze rechten in stand te houden.

Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 ABCOR staat niet in voor de volledigheid en correctheid van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
5.2 Omdat de werkzaamheden van ABCOR een adviserend karakter hebben waarbij subjectieve beoordelingsaspecten een rol spelen, is ABCOR niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze werkzaamheden voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
5.3 ABCOR aanvaardt, behoudens grove schuld en opzet, geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever. Indien ABCOR, ondanks de in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen toch aansprakelijk zijn dan blijft de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat van de dekking van de door ABCOR gesloten verzekering, indien deze verzekering hierop van toepassing is.
5.4 Mocht ABCOR onverminderd bovenstaande (in art 5.3) toch aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt steeds beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht die aanleiding gaf tot de schade. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.500,-.
5.5 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van ABCOR berust bij de opdrachtgever, die deze bewijslast aanvaardt.
5.6 De opdrachtgever vrijwaart ABCOR ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de opdracht dan wel enig door ABCOR verrichte handelingen als gevolg van de opdracht.
5.7 In alle gevallen waarin ABCOR afhankelijk is van de medewerking van derden of indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht, is iedere aansprakelijkheid van ABCOR voor schade die het gevolg is van of verband houdt met enig handelen of nalaten van die derde uitgesloten. In voorkomende gevallen zal de opdrachtgever die derde rechtstreeks aansprakelijk dienen te stellen. ABCOR zal de opdrachtgever hierbij behulpzaam zijn.
5.8 Iedere vordering jegens ABCOR vervalt één jaar vanaf de datum waarop werkzaamheden zijn verricht waarop de vordering betrekking heeft.

Art. 6 Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan de schuld of voor rekening komt van ABCOR. Van overmacht aan haar zijde is eveneens sprake indien ABCOR na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen door ziekte of andere verhinderingen van een medewerker van ABCOR. Onder overmacht is tevens begrepen omstandigheden zoals; mobilisatie, oorlog, brand, overstromingen, stakingen, onlusten, computerstoringen, stremmingen vervoer, storingen bij telecommunicatie of postbedrijven, niet leveren van diensten door nutsbedrijven en alle andere omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van ABCOR gevergd kan worden dat zij aan haar verplichtingen voldoet.
6.2 Tevens is er sprake van overmacht indien de opdrachtgever onjuiste of niet volledige gegevens verstrekt, dan wel bij het ontbreken van voldoende medewerking door de opdrachtgever.
6.3 Bij overmacht heeft ABCOR het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij aansprakelijk te worden voor de gevolgen.

Art. 7 Honorarium en kosten

7.1 De honorering van de door ABCOR verrichte werkzaamheden is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht en is gebaseerd op de volgende tarieven: overheidstaksen voor het indienen en in stand houden van rechten, honoraria derden zoals onderzoeksbureaus en buitenlandse agenten, uurtarieven dan gemachtigden voor verrichte werkzaamheden en bureaukosten.
7.2 De door ABCOR aan opdrachtgever verstrekte kostenbegroting is zuiver indicatief en exclusief BTW.
7.3 ABCOR is gerechtigd om na de start van de overeenkomst kostenverhogingen van o.a. overheidstaksen door te belasten aan opdrachtgever. Eventuele koerswijzigingen van vreemde valuta geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.4 De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in de meest recente tarievenlijsten of door ABCOR aan opdrachtgever bevestigde prijzen.
7.5 In de tarieven zijn niet inbegrepen voor legalisaties, clichés, extra klassen, statement of use, late filing fees, verschaffing en vertaling van prioriteitsbewijzen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, vertalingen, classificaties. Tevens zijn niet opgenomen kosten die na indiening van da aanvraag ontstaan door publicatie, onderhandelingen met derden, problemen bij bezwaren, opposities en verweer tegen weigeringen e.d. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever.

Art. 8 Betalingen

8.1 ABCOR brengt haar honorarium en aanvullende kosten bij de opdrachtgever in rekening middels voorschotnota’s, tussentijdse en/ of einddeclaraties (geheel naar eigen keuze van ABCOR). Indien ABCOR een voorschotnota stuurt dan geldt de opdracht van de opdrachtgever pas als een definitieve opdracht zodra de nota is voldaan. Na ontvangst van de betaling zal ABCOR haar werkzaamheden aanvangen.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van ABCOR.
8.3 Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.
8.4 Elke nota of vordering van ABCOR wordt beschouwd als een afzonderlijke vordering op de opdrachtgever.
8.5 Indien de factuur op verzoek van de opdrachtgever wordt gestuurd naar een derde, dan zijn beide partijen en de partij op wiens naam de IE rechten zijn gevestigd gehouden tot betaling. Zij kunnen allen door ABCOR tot betaling worden gemaand.
8.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is ABCOR steeds gerechtigd de vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, waarbij een deel van de maand als volle maand geldt.
8.7 Indien er niet tijdig betaald wordt, is ABCOR gerechtigd de uitvoering onmiddellijk op te schorten dan wel te staken, zonder daarmee op enigerlei schadeplichtig te worden jegens de opdrachtgever. Het niet tijdig betalen van nota’s kan tot verval van rechten leiden. Als een of meer nota’s niet tijdig zijn betaald dan is ABCOR gerechtigd alle werkzaamheden voor deze opdrachtgever op te schorten en te staken en is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het uitblijven van werkzaamheden.
8.8 Tot meerdere zekerheid voor de betaling door de opdrachtgever, verleent de opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan ABCOR op alle door ABCOR voor of namens de opdrachtgever gedeponeerde en gevestigde IE rechten, waaronder uitdrukkelijk haar merken, modellen en domeinnamen. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever is het bewijs van het bestaan van dit pandrecht.
8.9 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht de buitengerechtelijke incassokosten aan ABCOR te vergoeden, waaronder begrepen de kosten van het incassobureau, wettelijke rente, de werkelijk gemaakte kosten en loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte vastgestelde vergoeding voor proceskosten overschrijden, met een minimum van € 175,-.

Art. 9 Reclames

9.1 Reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door ABCOR dienen binnen 30 dagen na het beëindigen van de opdracht bericht te worden aan ABCOR.
9.2 Mocht de opdracht nog niet beëindigd zijn, dan dient de opdrachtgever dit terstond te melden, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de constatering hiervan. Reclames in verband met rekeningen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum ontvangen zijn door ABCOR.

Art. 10 Beëindiging

10.1 Als de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit met ABCOR gesloten overeenkomst voortvloeit dan is ABCOR gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan ABCOR toekomende rechten, de overeenkomst (zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te beëindigen dan wel op te schorten. Dit is tevens het geval bij faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.
10.2 Alle vorderingen van ABCOR op de opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar. De opdrachtgever blijft daarbij aansprakelijk voor alle door ABCOR hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Art. 11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle tussen ABCOR en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/ of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Mogelijke geschillen kunnen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Den Haag, onverminderd het recht van ABCOR eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden, onder nummer 33296694.

Onze klanten
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz: beschermingsomvang van een verwijzende handelsnaam

Ondernemer A start in 2018 een nieuw bedrijf onder de naam Mobility Next en “myrefurbishedcar.nl”. Beide handelsnamen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Tevens wordt op 20 september 2018 de domeinnaam vastgelegd. Het bedrijf, gevestigd in Houten, biedt gebruikte, maar nog vrij nieuwe auto’s aan. De kwaliteit van deze middenklasse auto’s is vergelijkbaar met een nieuwe auto. Het gaat om duurdere occasions van net een paar jaar oud. Op 5 maart 2021 wordt de nieuwe website gelanceerd waar het bedrijf zich ook presenteert onder de naam MRCar. Die naam wordt niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemer B registreert op 10 mei 2021 de domeinnaam en laat de handelsnaam inschrijven bij de KvK. Dit bedrijf, gevestigd in Berlicum, verkoopt veel oudere, goedkope gebruikte auto’s. Ondernemer A stelt dat ondernemer B met de naam MRCARS inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam MRCar. Eis: ondernemer B moet binnen 4 weken ieder gebruik van de naam MRCARS stoppen. Niet alleen de handelsnaam moet wijzigen, ook de website, het briefpapier, reclame, visitekaartjes et cetera. Daarnaast moet ondernemer B alle proceskosten betalen. Ondernemer B betwist dit. Hij stelt dat Ondernemer A geen handelsnaamrechten heeft op de naam MRCar. De naam staat namelijk niet ingeschreven bij de KvK. Op de website presenteert ondernemer A zich onder de naam My Refurbished Car. Daarnaast is de naam MRCar beschrijvend (heeft het weinig tot geen onderscheidend vermogen) en geeft het dus geen bescherming. Gelet op het totaal andere productaanbod (goedkope oude auto’s versus dure vrijwel nieuwe auto’s) en de andere regio (Houten en Berlicum liggen 50 km van elkaar) is er geen kans op verwarring. De eis moet worden afgewezen. Wie krijgt gelijk en waarom?